Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ mắc đái tháo đường của quân nhân làm việc tại các sân bay ô nhiễm dioxin ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thu, Phan Văn Mạnh, Phạm Thế Tài, Nguyễn Minh Phương, Đỗ Phương Hường

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ mắc đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 của quân nhân (QN) tại 3 sân bay
ô nhiễm dioxin ở Việt Nam là Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát. Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 699 QN (666 nam và 33 nữ) tại 3 sân bay ô nhiễm dioxin
Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát từ tháng 8 - 12/2017. Định lượng nồng độ glucose và HbA1c
máu khi đói nhằm ước tính tỷ lệ ĐTĐ và tiền ĐTĐ. Kết quả: Tỷ lệ QN nam có nồng độ glucose
> 7,0 mmol/l và HbA1c > 6,4% lần lượt là 2,1% và 1,5%, tỷ lệ ĐTĐ chung: 2,9%. Chỉ có 1 QN
nữ có HbA1c > 6,4% (3,0%) và không gặp QN nữ nào có nồng độ glucose > 7,0 mmol/l. Ở nam
giới, tỷ lệ tiền ĐTĐ theo nồng độ glucose là 21,2% và theo chỉ số HbA1c là 20,1%, tỷ lệ tiền
ĐTĐ chung: 35,3%. Ở nữ giới, các tỷ lệ này lần lượt là 33,3%; 30,3% và 45,5%. Ở nam giới,
có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê giữa tuổi, số năm công tác tại sân bay với nồng
độ glucose và giữa tuổi với HbA1c. Kết luận: Khảo sát trên QN công tác tại các sân bay ô
nhiễm dioxin cho thấy tỷ lệ ĐTĐ thấp, nhưng tỷ lệ tiền ĐTĐ cao. Nguy cơ ĐTĐ ở QN tăng dần
theo tuổi và thời gian công tác tại các sân bay ô nhiễm dioxin.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán một số
bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi
nhiễm với chất độc hoá học/Dioxin 2008.
2. Phạm Thế Tài và CS. Đánh giá tình
trạng sức khỏe của người dân sinh sống tại
khu vực ô nhiễm dioxin thuộc thành phố Đà
Nẵng và Biên Hòa. Tạp chí Sinh lý học Việt
Nam 2015; 19(4).
3. Tran Ngoc Nghi, et al. Dioxins and
nonortho PCBs in breast milk of Vietnamese
mothers living in the largest hot spot of
dioxin contamination. Environmental Science
& Technology 2015; 49(9):5732-5742.
4. Ho Dung Manh, et al. Levels of
polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated
dibenzofurans in breast milk samples from
three dioxin-contaminated hotspots of Vietnam.
Science of the Total Environment 2015;
511:416-422.
5. Nguyen Thi Thu, et al. Health conditions
of male military personnels in three dioxincontaminated airbases: Bien Hoa, Da Nang
and Phu Cat. Journal of Military PharmacoMedicine 2019; 9.
6. Pham Ngoc Minh, Eggleston. Diabetes
prevalence and risk factors among Vietnamese
adults: Findings from community-based
screening programs. Diabetes Care 2015;
38(5):e77-e78.
7. Dwernychuk LW, et al. Dioxin reservoirs
in southern Viet Nam - a legacy of Agent
Orange. Chemosphere 2002; 47(2):117-137.
8. Yanling Wu, Yanping Ding, Yoshimasa
Tanaka, and Wen Zhang. Risk factors
contributing to type 2 diabetes and recent
advances in the treatment and prevention. Int
J Med Sci 2014; 11(11):1185-1200.
9. International Diabetes Federation.
IDF Diabetes Atlas, 9th edition 2019.
http://www.diabetesatlas.org; last accessed
on March 24, 2020.
10. Michalek JE, M Pavuk. Diabetes and
cancer in veterans of Operation Ranch Hand
after adjustment for calendar period, days of
spraying, and time spent in Southeast Asia.
Journal of Occupational and Environmental
Medicine 2008; 50(3):330-340.
11. Longnecker MP, JE Michalek. Serum
dioxin level in relation to diabetes mellitus
among air force veterans with background
levels of exposure. Epidemiology 2000:44-48
12. Yi SW, et al. Agent orange exposure
and disease prevalence in Korean Vietnam
veterans: The Korean veterans health study.
Environmental Research 2014; 133:56-65.