Tác dụng của viên nang “Hồi xuân hoàn” đến hiệu quả thu tinh trùng và hình thái cấu trúc tinh trùng thu được bằng phương pháp micro TESE ở bệnh nhân vô tinh không do tắc

Quách Thị Yến, Quản Hoàng Lâm, Trịnh Quốc Thành, Đoàn Minh Thụy, Vũ Thị Hảo

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả thu tinh trùng và mô tả đặc điểm cấu trúc tinh trùng thu được
từ tinh hoàn bằng phương pháp micro tese (Microdissection testicular spem extraction - micro
TESE) ở bệnh nhân (BN) vô tinh không do tắc (nonobstructive azoospermia - NOA) sau dùng
viên nang “Hồi xuân hoàn”. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 88 BN NOA chia làm 2 nhóm:
nhóm 1 gồm 41 BN được điều trị bằng viên nang “Hồi xuân hoàn” trong 3 tháng và nhóm 2 gồm
47 BN không điều trị gì. BN được làm micro TESE tại Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội - Học viện
Quân y từ 5/2017 - 12/2019. Kết quả: Tỷ lệ thu tinh trùng là 39,77%, trong đó nhóm 1 là
46,34% và nhóm 2 là 34,04%; trung vị mật độ tinh trùng ở nhóm 1 (2 triệu/ml) cao hơn so với
nhóm 2 (0,5 triệu/ml) có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Tỷ lệ tinh trùng sống, tinh trùng di động
và hình thái bình thường ở nhóm 1 có xu hướng cao hơn so với nhóm 2 (p > 0,05). Kết luận:
Viên nang “Hồi xuân hoàn” giúp cải thiện quá trình sinh tinh bên trong tinh hoàn, làm tăng mật độ và
tăng cơ hội thu được tinh trùng bằng phương pháp micro TESE ở BN NOA.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Trần Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Ngọc
Phượng và CS. Hiếm muộn - Vô sinh và
kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Nhà xuất bản Y học
2002.
2. Đoàn Minh Thụy. Nghiên cứu tính an toàn
và hiệu quả của bài thuốc “Hồi xuân hoàn”
trong điều trị bệnh nhân bị suy giảm tinh trùng.
Luận án Tiến sỹ Y học. Trường Đại học Y
Hà Nội 2010.
3. Nguyễn Mạnh Hà. Nghiên cứu đặc điểm
hình thái vi thể tinh trùng noni. Luận văn Thạc
sỹ Y học. Đại học Y Hà Nội 2001.
4. Zhou SH, Deng YF, Weng ZW, et al.
Traditional Chinese medicine as a remedy for
male infertility: A review. World J Mens Health
2019; 37(2):175-185.
5. World Health Organization. Laboratory
manual for the examination and processing of
human semen. Cambridge University Press,
Cambridge 2010.
6. Ishikawa T. Surgical recovery of sperm
in non-obstructive azoospermia. Asian J Androl
2012; 14(1):109-115.
7. Deruyver Y, Vanderschueren D, Van der Aa
F. Outcome of microdissection compared with
conventional in non-obstructive azoospermia:
A systematic review. Andrology 2014; 2(1):20-24.
8. Wang Jinju,LIU Yongsheng,Zhang
Qiuying. Clinical observation on yougui capsules
combined with levocarnitine oral liquid for 96
cases of oligoasthenospermia. Journal of Traditional
Chinese Medicine 2014; 55(17):1493.
9. Zhu Zhichao,Zhu Jianming,Shao Sihai.
Clinical observation of Wuzi Yanzong Wan
combined with Yougui Wan for Asthenospermia.
Journal of new Chinese Medicine 2015;
47(12):79.
10. Prins GS, Dolgina R, Studney P, et al.
Quality of cryopreserved testicular sperm in
patients with obstructive and nonobstructive
azoospermia. Journal of Urology 1999; 161(5):
1504-1508.