Quay trở lại chi tiết bài báo Tác dụng của viên nang “Hồi xuân hoàn” đến hiệu quả thu tinh trùng và hình thái cấu trúc tinh trùng thu được bằng phương pháp micro TESE ở bệnh nhân vô tinh không do tắc Download Download PDF